Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/15509
Title: Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць : аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 – айчынная гісторыя
Authors: Мыслівец, Галіна Міхайлаўна
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
Еўфрасіння Полацкая
культ
кананізацыя
мошчы
іканаграфія
агіяграфія
храмавае будаўніцтва
канонизация
агиография
иконография
храмовое строительство
cult
canonization
hagiography
iconography
temple construction
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
Евфросиния Полоцкая
автореферат
Issue Date: 2015
Publisher: Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы
Citation: Мыслівец, Г.М. Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай: генезіс, развіццё, сучаснасць : аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук : 07.00.02 – айчынная гісторыя / Г.М. Мыслівец; УА «Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы». — Мінск, 2015. — 27 с.
Abstract: Традыцыя шанавання Еўфрасінні Полацкай была даследавана як самастойная цэласная з’ява на аснове назапашанага вопыту ў вывучэнні пытанняў кананізацыі падзвіжнікаў веры, агіяграфіі, гімнаграфіі і іканаграфіі розных чыноў святасці. Пры гісторыка-культурным даследаванні культу Еўфрасінні Полацкай былі выяўлены ўзаемасувязі розных аспектаў шанавання, якія паказаны ў развіцці. На аснове сабранай інфармацыі і апрацаваных дадзеных была вызначана храналогія ўзвядзення і геаграфічнае знаходжанне культавых помнікаў, асвячоных у імя Еўфрасінні Полацкай, што дазволіла вылучыць галоўныя этапы фарміравання і развіцця традыцыі шанавання прападобнай і вызначыць яго характэрныя рысы. Пры дапамозе мэтанакіраванага пошуку і далучэння новага фактычнага матэрыялу былі адноўлены і дапоўнены звёны складання і фарміравання традыцыі шанавання Еўфрасінні, якая была даследавана ў сваёй шматграннай цэласнасці і сукупнасці ўсіх складаючых (агіяграфія, гімнаграфія, храмавае будаўніцтва, іканаграфія) на працягу ўсяго перыяду існавання (з канца ХІІ да пачатку ХХІ ст.). Таксама былі выяўлены традыцыйнасць і спецыфіка культу Еўфрасінні Полацкай у кантэксце шанавання айчынных святых.
Description: Традиция почитания Евфросинии Полоцкой была исследована как самостоятельное целостное явление на основе накопленного опыта в изучении вопросов канонизации подвижников веры, агиографии, гимнографии и иконографии различных чинов святости. При историко-культурном исследовании культа Евфросинии Полоцкой были выявлены взаимосвязи различных аспектов почитания, которые показаны в развитии. На основе собранной информации и обработанных данных была определена хронология возведения и географическое положение культовых памятников, освященных во имя Евфросинии Полоцкой, что позволило выделить главные этапы формирования и развития традиции почитания преподобной и определить ее характерные черты. При помощи целенаправленного поиска и присоединения нового фактического материала были восстановлены и дополнены звенья становления и формирования традиции почитания Евфросинии, которая была исследована в своей многогранной целостности и совокупности всех составляющих (агиография, гимнография, храмовое строительство, иконография) в течение всего периода существования (с конца XII до начала XXI в.). Также были выявлены традиционность и специфика культа Евфросинии Полоцкой в контексте почитания отечественных святых. Results and their scientific novelty. The veneration tradition of Euphrosyne was investigated as an independent whole phenomenon on the basis of experience in issues of the canonization of heroes of faith, hagiography, hymnography and iconography of different grades of holiness. Various aspects of the relationship of veneration, which were shown in the development, were identified during historical and cultural study of the cult of St. Euphrosyne of Polotsk. The chronology construction and the geographical position of the religious monuments, consecrated in the name of Euphrosyne, was determined on the basis of the information collected and the processed data, as a result it allowed to identify the main stages of formation and development of the tradition of honoring the nun and to determine its characteristics.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/15509
Appears in Collections:1. Авторефераты диссертаций и диссертации
Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мысливец.pdf430.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.