Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19972
Title: Ідэйна-мастацкае асэнсаванне Першай сусветнай вайны ў творчасці Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага: агульнае і адметнае. Аўтарэферат дысертацыі
Authors: Траццяк, З. І.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Автореферат диссертации
10.01.03 - літаратура народаў краін замежжа (амерыканская)
10.01.01 - беларуская літаратура
амерыканская проза
беларуская проза
американская проза
белорусская проза
American prose
Belarusian prose
Issue Date: 2013
Citation: Траццяк, З. І. Ідэйна-мастацкае асэнсаванне Першай сусветнай вайны ў творчасці Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага: агульнае і адметнае : аўтарэф. дыс. ... канд. філ. навук : 10.01.03 / З. І. Траццяк; Бел. дзярж. ун-т – Мінск, 2013. – 22 с.
Abstract: Дысертацыя з’яўляецца першым ў беларускім літаратуразнаўстве манаграфічным даследаваннем, прысвечаным параўнальна-тыпалагічнаму вывучэнню амерыканскай і беларускай літаратур пра Першую сусветную вайну (на прыкладзе корпуса твораў Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага).= Диссертация представляет первое в белорусском литературоведении монографическое исследование, посвящённое сравнительно-типологическому изучению американской и белорусской литератур о Первой мировой войне (на примере корпуса произведений Э. Хемингуэя и М. Горецкого).= The thesis is the first monograph comparative-typological study of WWI American and Belarusian literature in native philology. It is carried out on the basis of E. Hemingway’s and M. Haretsky’s works.
Description: Tratsiak Zoya Ivanovna Fictional Representation of World War I in E. Hemingway’s and M. Haretsky’s Writings: the General and the Peculiar
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/19972
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Третьяк З.И._2013.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.