Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23954
Title: Пачатак вывучэння познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Падзвіння ў кантэксце агульнага развіцця археалагічных ведаў на Беларусі
Other Titles: Начало изучения позднесредневековых погребальных памятников Подвинья в контексте общего развития археологических знаний в Беларуси
Authors: Чараўко, В. У.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
пахавальныя помнікі
Беларускае Падзвінне
аматарская археалогія
каменныя крыжы
Р. Бжастоўскі
З. Даленга-Хадакоўскі
Я.Ф. Канкрын
М.П. Румянцаў
П.І. Кёпен
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
погребальные памятники
Белорусское Подвинье
любительская археология
каменные кресты
Р. Бжостовский
З. Доленго-Ходаковский
Е.Ф. Канкрин
М.П. Румянцев
П.И. Кеппен
Issue Date: 2019
Publisher: Віцебск: Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна; Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі
Citation: Чараўко, В. У. Пачатак вывучэння познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Падзвіння ў кантэксце агульнага развіцця археалагічных ведаў на Беларусі / В. У. Чараўко // Віцебскі край: матэрыялы ІV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю ўтварэння Віцебскай вобласці, Віцебск, 22 лістапада 2018 г. / рэдкал. : Т. М. Адамян (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2019. — Т. 4. — С. 141–145
Abstract: Артыкул прысвечаны пачатку вывучэння познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў пачатку XIX стагоддзя. У гэты перыяд пачаліся збор інфармацыі аб некаторых помніках, іх апісанне, невялікія раскопкі і нават публікацыя матэрыялаў. Вывучэнне старажытнасцей у гэты перыяд ажыццяўлялася даследчыкамі-аматарамі і не насіла сістэмнага характару. Такая дзейнасць можа разглядацца як уласцівая тагачасным інтэлектуалам форма баўлення часу. Навуковымі пошукамі пераважна займаліся ў вольны ад вайсковай ці грамадзянскай службы час, на ўласныя сродкі або пры падтрымцы мецэнатаў. Камунікацыя паміж даследчыкамі не была абавязковай і адбывалася пераважна праз асабістае ліставанне
Description: Статья посвящена началу изучения позднесредневековых погребальных памятников Белорусского Подвинья в начале XIX в. В это время начались сбор информации о некоторых памятниках, их описание, небольшие раскопки и даже публикация материалов. Изучением древностей в это время занимались исследователи-любители. Эта деятельность не носила системного характера и может рассматриваться как свойственная тогдашним интеллектуалам форма досуга. Научными поисками занимались преимущественно в свободное от военной или гражданской службы время, на собственные средства или при помощи меценатов. Коммуникация между исследователями не была обязательной и осуществлялась преимущественно через личную переписку
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23954
Appears in Collections:4. Статьи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_2019д_Пачатак вывучэння_Віцебскі.pdf339.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.