Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/1581
Title: Барацьба ва ўрадавых колах Расійскай імперыі вакол правядзення судовай рэформы 1864 года на тэрыторыі Беларусі
Authors: Гушчынскі, І. Г.
Keywords: Исторические науки
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. – Новополоцк: ПГУ, 2014. - № 1. - С. 65-68
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2014.- № 1
Abstract: Разглядаецца тэматыка барацьбы ва ўрадавых колах Расійскай імперыі вакол правядзення на тэрыторыі Беларусі судовай рэформы 1864 года. Прадметам вострых дыскусій былі галоўным чынам пытанні, звязаныя ўвогуле з магчымасцю яе ўвядзення, а таксама з выняткамі з судовых статутаў ад 20 лістапада 1864 года ў адносінах менавіта да гэтых зямель (адмена выбарнасці міравых суддзяў, кантроль над імі з боку адміністрацыйных улад, абмежаванні для прадстаўнікоў неправаслаўных канфесій пры фарміраванні складу прысяжных засядацеляў і г.д.). Гэта стала следствам палітычных, рэлігійных і іншых асаблівасцей, уласцівых беларускім землям у той перыяд. У дадзеных дыскусіях знайшла адлюстраванне супярэчлівасць палітыкі самадзяржаўя адносна тэрыторый, далучаных да Расіі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай. Яна мела мэтай канчатковае іх зліццѐ з унутранымі губернямі імперыі, але пры гэтым захоўвала асобы палітыка-прававы статус краю. The article is devoted to the problem of the struggle in the official circles of The Russian Empire about carrying out the judicial reform of 1864 in the territory of Belarus. Questions about advisability to put it in force there and exclusions from the judicial statutes of November 20, 1864 for these lands (abolition of appointment by election of justices of the peace, limiting the number of Jews in the jury etc.) were the subjects of heated debates. It was a result of political, religious and other features of Belarusian lands in that period. Contradictions in the Russian policy concerning Belarusian-Lithuanian territories were reflected in these debates. The Russian Government aimed at absolute consolidation of this region with inland provinces of The Empire, but at the same time retained its particular political and legal status.
Description: THE STRUGGLE IN THE OFFICIAL CIRCLES OF THE RUSSIAN EMPIRE ABOUT CARRYING OUT THE JUDICIAL REFORM OF 1864 IN THE TERRITORY OF BELARUS I. HUSHCHYNSKI
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/1581
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2014, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gushchynskі_2014-1-p65.pdf207.71 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.