Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23128
Title: Моладзь у рэлігійным жыцці савецкага Беларускага Падзвіння (1921 – 1939 гг.)
Authors: Даніловіч, В. В.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2018
Савецкая Беларусь
Моладзь
Грамадства
Палітыка кампартыі
Камсамол
Канфесіі
Рэлігія
Атэізм
Soviet Belarus
society
the Communist Party
the Young Communist
League denomination
religion
atheism
Issue Date: 2018
Publisher: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
Citation: Даніловіч, В. В. Моладзь у рэлігійным жыцці савецкага Беларускага Падзвіння (1921 – 1939 гг.) / В. В. Даніловіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 4.
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню праблемы ўдзелу моладзі ў рэдігійным жыцці савецкага Беларускага Падзвіння 20–30-х гг. ХХ ст. Сцвярджаецца, што на пачатковым этапе антырэлігійная барацьба не дасягнула вялікага поспеху ў асяроддзі моладзі. Актывізацыя наступлення камсамолу на рэлігію выклікала ідэалагічнае супрацьдзеянне з боку духавенства. Дзейнасць рэлігійных арганізацый стала значнай перашкодай для росту ўплыву камсамола на моладзь нацыянальных меншасцей. У ЛКСМБ назіраліся супрацьлеглыя хістанні ў ажыццяўленні палітыкі ў адносінах рэлігійгых канфесій. Тым не менш, у выніку комплексу мер уладаў у 1930-ыя гг. Атэістычны светапогляд ахапіў пераважную большасць моладзі.=The article deals with the problem of youth participation in the religious life of the Soviet Belarusian Dvina 20 – 30-ies. ХХ century. It is alleged that at the initial stage of the antireligious struggle has not achieved great success among the youth. Activation of the Young Communist League attack on religion has caused ideological opposition of the clergy. Activities of religious organizations has become a significant obstacle to the growth of the influence of the Young Communist League on the young people of ethnic minorities. The Young Communist League, the opposite variations in the implementation of policies with regard to religious denominations. However, as the result of the complex power in 1930 up years atheistic worldview embraced the vast majority of young people.
Description: YOUNG PEOPLE IN THE RELIGIOUS LIFE OF THE SOVIET BELARUSIAN DVINA 1921 – 1939 YEARS V. DANILOVICH
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23128
ISBN: 978-985-531-617-7
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даніловіч В.В_с4-14.pdf155.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.