Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5266
Title: Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя: аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук: 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія
Authors: Аўсейчык, Уладзімір Яўгенавіч
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
этналогія
этнаграфія Беларусі
эвалюцыя
пахавальная абраднасць
памінальная абраднасць
пахавальна-памінальная абраднасць
беларускі этнас
Беларускае Падзвінне
Падзвінне
пахаванне
памінкі
традыцыйная культура
этнология
этнография Беларуси
эволюция
погребальная обрядность
поминальная обрядность
погребально-поминальная обрядность
белорусский этнос
Белорусское Подвинье
Подвинье
погребение
поминки
традиционная культура
evolution
funeral-memorial ceremonial
Belarusian ethnos
Podvinie
funeral
wake
traditional culture
ХХ в.
ХХI в.
ХХ ст.
ХХІ ст.
автореферат
Issue Date: 2013
Publisher: Дзяржаўная навуковая ўстанова «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Citation: Аўсейчык, У.Я. Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя: аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук: 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія / У.Я. Аўсейчык; ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». - Мінск, 2013. - 21 с.
Abstract: Навуковая навізна вынікаў даследавання: упершыню ў айчыннай этналагічнай навуцы прасочана эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ – пачатку ХХІ ст., сістэматызаваны гістарыяграфія праблемы і крыніцы, выкарыстаны новыя палявыя матэрыялы, частка якіх зафіксавана аўтарам, вызначаны фактары эвалюцыі, прасочана дынаміка і раскрыты асноўныя напрамкі змен у пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння, ахарактарызаваны яе сучасны стан, выяўлены лакальныя адрозненні ў пахавальных і памінальных абрадах беларусаў Падзвіння.
Description: Овсейчик Владимир Евгеньевич. Эволюция погребально-поминальной обрядности белорусов Подвинья в ХХ – начале ХХІ века. Научная новизна итогов исследования: впервые в отечественной этнологической науке прослежена эволюция погребально-поминальной обрядности белорусов Подвинья в ХХ – начале ХХІ в., систематизированы историография проблемы и источники, использованы новые полевые материалы, часть которых зафиксирована авторам, определены факторы эволюции, прослежена динамика и раскрыты основные направления изменений в погребально-поминальной обрядности белорусов Подвинья, охарактеризовано ее современное состояние, выделены локальные отличия в погребальных и поминальных обрядах белорусов Подвинья. Auseichyk Uladzimir Jaugenavich. The evolution of Belarusians’ funeral-memorial ceremonies from Podvinie in XX – the beginning of XXI century. The evolution of funeral-memorial ceremonies of Belarusians from Podvinie in the XX – beginning of XXI century was traced in the domestic ethnological science for the first time, historiography of the problem and sources are systematized, new field materials are involved in ethnological study, some of which are recorded by the authors, determined the factors, which influenced the changes in the funeral-memorial ceremonies, character of changes is determined and dinamics is traced, the characteristic of the modern state of funeral and memorial ceremonies Belarusians from Podvinie is given, a local variation in this part of Belarusian population’s culture within the region is characterized.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/5266
Appears in Collections:1. Авторефераты диссертаций и диссертации
Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аўсейчык У.Я_Аўтарэферат.pdf470.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.