Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/5266
Title: Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя. Автореферат диссертации
Authors: Аўсейчык, У. Я.
Issue Date: 2013
Publisher: Дзяржаўная навуковая ўстанова «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Citation: Аўсейчык, У.Я. Эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ - пачатку ХХІ стагоддзя: аўтарэферат дысертацыі... кандыдата гістарычных навук: 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія / У.Я. Аўсейчык; ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». - Мінск, 2013. - 21 с.
Abstract: Навуковая навізна вынікаў даследавання: упершыню ў айчыннай этналагічнай навуцы прасочана эвалюцыя пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння ў ХХ – пачатку ХХІ ст., сістэматызаваны гістарыяграфія праблемы і крыніцы, выкарыстаны новыя палявыя матэрыялы, частка якіх зафіксавана аўтарам, вызначаны фактары эвалюцыі, прасочана дынаміка і раскрыты асноўныя напрамкі змен у пахавальна-памінальнай абраднасці беларусаў Падзвіння, ахарактарызаваны яе сучасны стан, выяўлены лакальныя адрозненні ў пахавальных і памінальных абрадах беларусаў Падзвіння.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
этналогія
этнаграфія Беларусі
эвалюцыя
пахавальная абраднасць
памінальная абраднасць
пахавальна-памінальная абраднасць
беларускі этнас
Беларускае Падзвінне
Падзвінне
пахаванне
памінкі
традыцыйная культура
этнология
этнография Беларуси
эволюция
погребальная обрядность
поминальная обрядность
погребально-поминальная обрядность
белорусский этнос
Белорусское Подвинье
Подвинье
погребение
поминки
традиционная культура
evolution
funeral-memorial ceremonial
Belarusian ethnos
Podvinie
funeral
wake
traditional culture
ХХ в.
ХХI в.
ХХ ст.
ХХІ ст.
Автореферат диссертации
07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/5266
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Аўсейчык У.Я_Аўтарэферат.pdf470.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.