Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/16047
Title: Уніяцтва на Беларусі: выпадковасць, заканамернасць, альтэрнатыва?
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2004
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чараўко, В.У. Уніяцтва на Беларусі: выпадковасць, заканамернасць, альтэрнатыва? / В.У. Чараўко // Труды молодых специалистов Полоцкого государственного университета Вып. 6. Гуманитарные науки. — Новополоцк, 2004. — С. 70–71
Abstract: У артыкуле зроблена спроба прааналізаваць дауніяцкую канфесійную гісторыю Вялікага Княства Літоўскага і даць яе перыядызацыю. Рэлігійная гісторыя ВКЛ разглядаецца як узаемадзеянне верацярпімасці і ўніяцкай ідэі - двух аднолькава магчымых шляхоў развіцця = В статье предпринята попытка проанализировать конфессиональную историю Великого княжества Литовского и дать её периодизацию. Религиозная история ВКЛ рассматривается как взаимодействие веротерпимости и униатской идеи - двух одинаково возможных путей развития
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
рэлігійная гісторыя Беларусі
канфесійная гісторыя Беларусі
Брэсцкая унія 1596 г.
рэлігійная талерантнасць
верацярпімасць
Вялікае Княства Літоўскае
религиозная история Беларуси
конфессиональная история Беларуси
Брестская уния 1596 г.
религиозная толерантность
веротерпимость
Великое княжество Литовское
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/16047
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_2004_Уніяцтва на Беларусі.pdf673.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.