Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/1684
Title: Жабрак у традыцыйнай культуры беларусаў Падзвiння канца ХIХ - пачатку ХХ стагоддзя
Authors: Андрыеўская, С. У.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал.- Новополоцк, 2011. - № 2. - С. 49-53.
Abstract: Жабрацтва ў традыцыйным беларускім грамадстве прадстаўляла сабой асобны культурны феномен. Разам з тым гэтая катэгорыя людзей была выключана з жыцця вясковай грамады, не мела прытулку, чым выклікала спагаду ў сялян. У артыкуле на падставе аналізу этнаграфічных крыніц вызнааецца шырокае кола абрадаў і традыцый, звязаных з вобразам жабрака ў народнай культуры беларусаў Падзвіння. Разглядаецца месца прадстаўнікоў дадзенай сацыяльнай групы ў традыцыйнай памінальнай і радзінна-хрэсьбіннай абраднасці канца ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя. Паказаны адносіны, якія складваліся ў жабракоў з царквой. Звернута ўвага на такія з’явы, як спецыялізацыя сярод жабракоў і патаемная мова жабракоў. Пры іх аналізе выкарыстаны этнаграфічны матэрыял, які сабраны ў канцы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя на Віцебшчыне.
Keywords: Этнология
традиции
обряды
традиционная культура
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/1684
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2011, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49-53.pdf285.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.