Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/1749
Title: Гісторыя двайнога запісу (частка 2)
Authors: Кутар, М. І.
Гурская, М. М.
Кутар, К. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. - Новополоцк : ПГУ, 2011. - № 14. - С. 87-96.
Abstract: Даследуецца гісторыя падвойнай бухгалтэрыі. Аналізуюцца першыя архіўныя даследаванні па замежных і расійскіх літаратурных крыніцах (у першую чаргу, працы Ф. Беста і яго вучняў, А.С. Літлтона, Р. дэ Рувера, Ф. Меліса, Б. Ямі). Прыведзена бухгалтарская тэрміналогія ў яе гістарычным развіцці. Упершыню вылучаны самастойны этап узнікнення двайнога запісу – сістэма двайнога запісу, які доўжыўся каля паўтара стагоддзя (з сярэдзіны XIII і да канца XIV ст.). Паказана роля рахунку ўласнага капіталу ў станаўленні падвойнай бухгалтэрыі. Пазначана роля балансу вынікаў. Разгледжаны правілы і пастулаты падвойнага запісу і падвойнай бухгалтэрыі; абавязковыя атрыбуты падвойнай бухгалтэрыі: падвойны запіс; баланс рахунку; рахунак уласнага капіталу; баланс вынікаў; баланс рахункаў. Прадэманстраваны сапраўдныя рахункі першых гандлёвых кніг, арганізаваных метадам падвойнага запісу. = The double-entry bookkeeping history is investigated. The first archival researches under foreign and Russian references ( first of all, F. Besta’s work and its pupils, A.C. Littlton, R de Roover, F. Melis, B. Yamey) are analyzed. Accounting terminology in its historical development is resulted. For the first time the independent stage of occurrence of double record – system of double record which lasted about one and a half century (from the middle XIII in and till the end of XIV century) is allocated. The role of the account of own capital in double entry bookkeeping formation is shown. The role of balance of results is designated. Rules and postulates of double record and double-entry bookkeeping are considered. Obligatory attributes of double-entry bookkeeping: double record; balance of the account; the account of own capital; balance of results; balance of accounts. Original accounts of the first trading books organized by a method of double record are shown.
Keywords: бухгалтерский учет
двойная бухгалтерия
история бухгалтерского учета
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/1749
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2011, № 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-96.pdf493.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.