Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/17534
Title: Беларускае Падзвінне праз канцэпт «Радзіма» ў паэзіі Сяргея Панізніка
Authors: Лясовіч, С. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зборнік навуковых прац міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 160-годдзю з дня нараджэння А. П. Сапунова (Полацк, 21 – 23 красавіка 2011 г.) : у 2 частках . / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; [пад агульн. рэд. Д. У. Дука, У. А. Лобача.]. - Наваполацк : ПДУ, 2011. - Ч.2. - С. 178
Abstract: Даследуецца склад канцэпта «Радзіма» на матэрыяле паэзіі Сяргея Панізніка шляхам ад аналізу моўнага матэрыялу да фарміравання ўяўлення пра канцэпт. Выяўлены склад намінатыўнага поля канцэпта, вобразы, далучаныя ў ядро канцэпта (бераг, мацярык, Дзвіна), а таксама тыя, што прадстаўляюць яго перыферыю (вобразы памяці, мовы, радаводнага дрэва). Праз аналіз дыстрыбуцый устаноўлена значнае месца мясцін і культурных рэалій беларускага Падзвіння ў светабачанні паэта. Разгляд моўнай карціны свету мастака слова паказаў, што ў асэнсаванні сваей еднасці з роднай зямлей і сваіх вытокаў паэт суадносіць сябе з вобразамі абаронцы, сейбіта, ткача і ганчара. Устанаўліваецца сувязь сістэмы складнікаў канцэпта «Радзіма» з адметнымі рысамі традыцыйнай беларускай культуры.
Keywords: Беларускае Падзвінне-2011
этнаграфія Беларусі
беларускі фальклор
этнография Беларуси
белорусский фольклор
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/17534
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Беларускае Падвінне_2011_2Лясовіч.pdf259.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.