Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/1824
Title: Мiфасемантыка культурнага ландшафту беларусау: тэарэтыка-метадалагiчныя праблемы даследавання
Authors: Лобач, У. А.
Issue Date: 2010
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 1. - С. 9-19.
Abstract: Разглядаюцца асноўныя тэарэтычныя канцэпцыі і метадалагічныя падыходы, выпрацаваныя ў айчыннай і замежнай гуманітарыстыцы (культурнай і кагнітыўнай антрапалогіі, этналогіі, семіялогіі, этналінгвістыцы і інш.) у галіне даследавання карціны свету і сімволікі яе прасторавых чыннікаў. Разглядаюцца асноўныя механізмы і спосабы спасціжэння навакольнай рэчаіснасці міфалагічным мысленнем, уласцівым прадстаўнікам традыцыйных супольнасцяў, базавыя характарыстыкі ўласна міфапаэтычнай карціны свету, што дае належны «метадалагічны інструментарый» для прадметнага даследавання міфасемантыкі культурнага ландшафту беларусаў.
Keywords: Фольклор
представления
этнокультура
семиотика
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/1824
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2010, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-19.pdf376.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.