Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/19675
Title: Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у ХІХ – ХХ стст. Аўтарэферат дысертацыі
Authors: Касцюкевіч, С. У.
Issue Date: 2004
Publisher: Касцюкевіч С. У. Семантыка і функцыі традыцыйных цацак беларусаў у ХІХ – ХХ стст. : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія / С. У. Касцюкевіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы - абарона адбуд. 25.11.2004. - Мінск, 2004. - 24 с.
Abstract: Тэарэтычнай асновай дысертацыі з’яўляюцца навуковыя метады гістарычнага даследавання: структурна-функцыянальны, гістарычна-генетычны, гістарычна-параўнальны, гістарычна-тыпалагічны метады. Ужываюцца агульнанавуковыя метады – дэдукцыі, індукцыі. Навізна дысертацыі заключаецца ў тым, што яна з’яўляецца першай спробай комплекснага этналагічнага даследавання беларускіх традыцыйных цацак. Упершыню разгледжана іх семантыка і функцыі. У дысертацыі вызначана месца традыцыйных цацак ў сістэме беларускай этнічнай культуры.
metadata.local.description.annotation: The theoretical basis of the dissertation is formed by scientific meth-ods of historical research: the structural functional method, the historical genetic method, the historical comparative method. There were also ap-plied the methods used by general science inductive and deductive methods. The scientific novelty of the dissertation is in the following: the re-search is the first complex ethnological study of traditional Belorussian toys. The semantic meaning and functions of Belorussian toys are exam-ined. The place of toys in Belorussian ethnic culture is determined in the dissertation.
Теоретической основой диссертации являются научные методы исторического исследования: структурно-функциональный, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический ме-тоды. Используются общенаучные методы – дедукции, индукции. Новизна диссертации заключается в том, что она является пер-вым комплексным этнологическим исследованием белорусских тра-диционных игрушек. Впервые рассмотрена их семантика и функции. В диссертации определено место традиционных игрушек в системе белоруской этнической культуры.
Keywords: Автореферат диссертации
07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія
этнічная культура
беларуская цацка
сацыяльна-культурны вопыт
гульня
этническая культура
белорусская игрушка
игра
социально-культурный опыт
ethnic culture
Belorussian toy
game
social cultural experience
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/19675
Appears in Collections:Авторефераты диссертаций

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
avtoreferat_Костюкевич.pdf440.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.