Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/20230
Title: Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі
Authors: Чараўко, В. У.
Issue Date: 2016
Publisher: Минск : РИВШ
Citation: Чараўко, В. У. Памінальны інвентар могільніка ХVII–ХVIII стст. Дубраўка ў святле даных археалогіі, этнаграфіі і фізічнай антрапалогіі / В. У. Чараўко // Европа: актуальные проблемы этнокультуры. История и культура Беларуси : материалы IX Международной научно-теоретической конференции, Минск, 10–11 ноября 2016 г. / Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка ; редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. — Минск : РИВШ, 2016. — С. 121–125
Abstract: У ходзе археалагічных даследаванняў 2014 г. на могільніку каля в. Дубраўка Гарадоцкага раёна было даследавана 15 пахаванняў ХVII–ХVIII стст. Найбольш шматлікую катэгорыю археалагічных знаходак утварала кераміка, выяўленая ў верхніх пластах культурнага слою. Яна з’яўляецца матэрыяльным сведчаннем ажыццяўлення памінальнага абраду. Значная канцэнтрацыя керамікі ў квадраце 3 з нязначнай колькасцю выяўленых пахаванняў дае падставу меркаваць, што першапачаткова колькасць пахаванняў там была большай. Паводле вынікаў антрапалагічнай экспертызы, праведзенай В.А. Емяльянчык, астэалагічны матэрыял шэрагу пахаванняў утрымліваў дзіцячыя парэшткі, што ў сукупнасці з пераадкладзеным характарам шэрагу касцякоў дазволіла казаць аб дзіцячых падпахаваннях. У адпаведнасці з данымі этнаграфіі, індывідуальныя памінкі па памерлым спраўляліся пэўны, досыць кароткі тэрмін. Можна зрабіць выснову аб тым, што ў квадраце 3 адбываліся неаднаразовыя падпахаванні памерлых дзяцей ва ўжо існуючыя магілы = Во время археологических исследований 2014 г. на могильнике возле д. Дубровка Городокского района было исследовано 15 погребений ХVII–ХVIII вв. Наиболее многочисленную категорию находок составили фрагменты керамики, выявленные в верхних пластах культурного слоя. Керамика является материальным свидетельством поминального обряда. Значительная концентрация керамики в квадрате 3, где количество выявленных погребений было незначительным, даёт основание предполагать, что изначальное количество погребений там было бОльшим. По данным антропологической экспертизы, проведённой О.А. Емельянчик, остеологический материал ряда погребений содержал детские останки, что в совокупности с переотложенным характером ряда костяков позволяет говорить о детских подзахоронениях. По данным этнографии, индивидуальные по умершему проводились определённое, достаточно короткое время. Можно сделать вывод, что в квадрате 3 осуществлялись неоднократные подзахоронения умерших детей в уже существующие могилы
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне
археалагічныя раскопкі
пахавальныя помнікі
памінальны інвентар
познесярэднявечны могільнік
Белорусское Подвинье
археологические раскопки
погребальные памятники
поминальный инвентарь
позднесредневековый могильник
burial practices
archaeology of death and burial
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/20230
Appears in Collections:Публикации в изданиях Республики Беларусь

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чараўко В.У_Памінальны інвентар Дубраўка_БГПУ.pdf5.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.