Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/20543
Title: Уплыў грамадскіх каштоўнасцяў, грамадзянскай актыўнасці і посткаланіяльнага мінулага на трансфармацыю знешняй палітыкі Украіны
Authors: Катоўская, В. П.
Issue Date: 2017
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2017. - № 7. - С. 175-183.
Abstract: Даследуюцца змены сацыяльна-палітычных каштоўнасцяў у другой палове ХХ – пачатку ХХІ стст., якія адбываюцца ў сусветным маштабе, а таксама ўплыву каштоўнасцяў на знешнюю палітыку Украіны. На аснове тэарэтычных даследаванняў і эмпірычных дадзеных аўтар аналізуе ўзрастанне значэння нематэрыяльных каштоўнасцяў і заканамернасці змены традыцыйных каштоўнасных прыярытэтаў перыяду постмадэрну. Каштоўнасці як сацыяльная з’ява з’яўляюцца дастаткова інертнымі, а таму, зыходзячы з каштоўнасных прыярытэтаў таго або іншага народу, можна казаць пра асаблівасці нацыянальнага менталітэту і прыярытэты грамадска-палітычнага жыцця асобных краін. Ва Украіне пытанне каштоўнасцяў набыло асаблівае значэнне пасля таго, калі стала відавочным паражэнне Аранжавай рэвалюцыі. З іншага боку, падзеі апошніх трох гадоў паўплывалі на фарміраванне каштоўнасцяў грамадска-палітычнай актыўнасці, асабліва сярод маладога пакалення ўкраінцаў. Прапанаваны артыкул на аснове дадзеных Сусветнага апытання каштоўнасцяў, а таксама айчынных сацыялагічных маніторынгаў ілюструе складаны і трывалы працэс каштоўнасных змен, які ахоплівае ўсе сферы грамадска-палітычнага жыцця і знешняй палітыкі Украіны.= The article reveals the global changes in the socio-political values in the second half of the XX – XXI century and the influence of the values on the foreign policy of Ukraine. On the basis of theoretical background and empirical data, the author has analyzed the increasing role of nonmaterial values and characteristic changes of traditional value priorities in the postmodern era. Values as a social phenomenon are quite inert, thus, according to the value priorities of concrete nation, the specifics of national mentality and changes in public life of separate countries can be distinguished. The issue of values has become particular important in Ukraine, when the defeat of ideals of the Orange Revolution became obvious. On the other hand, the events of the last three years influenced on the formation of values of social and political activity especially among young generation of Ukrainians. The article represents archetypal-value approach to understand changes in features of social conflicts; based on World Value Survey and national public opinion monitoring, it illustrates the complex and long-lasting process of value changes that spreads over all spheres of socio-political life and foreign policy of Ukraine.
Keywords: Грамадска-палітычныя каштоўнасці
Постмадэрныя змены каштоўнасцяў
Грамадзянская актыўнасць
Каштоўнасныя арыенціры
Social and political values
Postmodern value changes
Civic engagement
Value orientations
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/20543
Appears in Collections:2017, № 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175-183.pdf293.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.