Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/21672
Title: Жыллёва-гаспадарчыя комплексы Х–XVIII стст. Ніжняга замка Полацка (па выніках раскопак 2014 года)
Authors: Коц, А. Л.
Issue Date: 2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 1 – C. 67-80.
Abstract: Археалагічныя даследаванні стрэлкі Ніжняга замка ў Полацку былі праведзены ў 2014 годзе. Падчас раскопак даследаваліся культурныя напластаванні Х–XVIII стст. і больш ранняга перыяду, старажытныя могілкі, матэрыяльная культура палачан, будаўнічы матэрыял храма ХІІ ст і інш. У раскопе зафіксавана 17 жыллёва-гаспадарчых комплексаў. Умовы культурнага слою не захоўваюць тут арганічных рэчываў, таму комплексы вылучаліся па рэшткам печаў, плямам культурнага пласта, мацерыковым ямам, канцэнтрацыі керамікі (развалам гаршкоў) у гаспадарчай прасторы і інш. Найбольшая колькасць зафіксаваных комплексаў прыпадае на перыяд X–XIII стст. У канструкцыях печаў старажытнарускага перыяду акрамя камянёў і гліны выкарыстоўваліся фрагменты плінфы. У пач. XVI ст. з’яўляюцца дамы на каменным падмурку. Стрэлка Ніжняга Замка ў XVIІ–XVIII стст. не вызначаецца актыўнай забудовай. На гэты перыяд прыпадае канчатковае разбурэнне храма ХІІ ст.= The archaeological research on the projection of the Lower Castle in Polack were conducted in 2014. During the excavations, the cultural layers of the Xth-XVIIIth centuries as well as the cultural layers of the earlier period, the ancient cemeteries, the Polack tangible culture, the building material of the temple of the XIIth centu-ry, etc. were explored. As a result, seventeen household complexes were defined. The cultural layer does not preserve organic substances, thus the complexes were determined with the remains of stoves, cultural layer marks, inland pits, ceramics concentration in the household area, etc. The largest number of the recorded com-plexes date back to the Xth-XIIIth centuries. In addition to stones and clay, the ancient bricks (plinths) were used in the stove construction of the Old Russian period. In the beginning of the XVIth century the houses with stone foundation appeared. The projection of the Lower Castle in the XVIIth-XVIIIth centuries has no features of the intensive housing development. This period is characterized by the final destruction of the temple of the XIIth century.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Полацк
Ніжні замак
Стрэлка Ніжняга замка
Жыллёва-гаспадарчы комплекс
Печ
Polack
The Lower Castle
The projection of the Lower Castle
Household complexe
Stove
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/21672
Appears in Collections:2018, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67-80.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.