Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/22683
Title: Эканамічны і соцыякультурны аспект самагонаварэння ў сельскім ландшафце Паўночнай Беларусі ў другой палове 1940-х – 1960-х гг.
Authors: Сумко, А. В.
Issue Date: 2018
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2018. - № 9 – C. 127
Abstract: Самагонаварэнне ў вясковым соцыуме прадстаўляла сабой складаны сацыяльна-эканамічны феномен, які апрача сваёй утылітарнай прагматыкі меў некалькі важных дадатковых праекцый – соцыя-культурную, абрадавую і камунікацыйную. Самагонаварэнне, як форму нелегальнай эканамічнай дзейнасці, можна разглядаць як адмысловую праяву «ценявой» гаспадарчай актыўнасці беларускіх сялян у складаных умовах калгаснага ладу другой паловы 40-х – 60-х гг ХХ ст.= Production of Hooch the village society was a complex socio – economic phenomenon, which in addition to its utilitarian pragmatics had several important additional projections-socio-cultural ritual and communica-tion. Production of Hooch, as a form of illegal economic activity, can be considered as a special manifestation of the "shadow" economic activity of Belarusian peasants in the difficult conditions of the collective farm system of the second half of the 40s-60s of the twentieth century.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Самагонаварэнне
Самагон
Сістэма жыццязабеспячэння
Вёска
Нелегальны гандаль
Hoоch
Production of hooch
Life support system
Village
Illegal trade
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/22683
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2018, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-135.pdf396.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.