Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/23093
Title: Аўтастэрэатып беларуса (па выніках асацыятыўнага эксперымента)
Authors: Лясовіч, С. М.
Issue Date: 2018
Publisher: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
Citation: Лясовіч, С. Аўтастэрэатып беларуса (па выніках асацыятыўнага эксперымента) / С. Лясовіч // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 304-309.
Abstract: Распавядаецца пра функцыянаванне ўяўленняў чалавека пра свет ва ўніфікаванай форме ў выглядзе стэрэатыпаў. Вызначаныя прынятыя ў гістарычнай супольнасці ўзо- ры ўспрымання абумоўліваюць распазнанне, інтэрпрэтацыю навакольнага свету з улі- кам папярэдняга сацыяльнага досведу. Раскрываецца паняцце этнічнага стэрэатыпу – знакавага, эмацыйна афарбаванага ўяўлення пра сваю ці чужую нацыю. Рэспандэнтамі асацыятыўнага эксперыменту былі абраны студэнты Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вынікі асацыятыўнага эксперыменту ілюструюць шэраг характары- стак, з якіх складаецца аўтастэрэатып беларуса. Вылучаны рэакцыі з пазітыўнай і адмоўнай канатацыяй, якія складаюць стэрэатыпную вобраз беларуса. Зроблена спроба выявіць перадумовы фармавання такіх стэрэатыпаў.=The article deals with functioning a person’s concept of the world in the unified form of stereotypes. The certain perception models accepted in a historical community have caused the recognition and interpretation of the world with prior social experience taken into account. The concept of an ethnic stereotype as a significant, emotionally charged idea of a nation has been revealed. The students of the Polotsk State University were chosen as respondents of the associative experiment. The results of the associative experiment have illustrated a number of characteristics of which the autostereotype of the Belarusian consists. The author has marked the reactions with positive and negative connotations which comprise a stereotypic image of the Belarusian. The attempt to reveal the background for formation of such stereotypes has been made.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2018
Аўтастэрэатып
Этнастэрэатып
Асацятыўны эксперымент
Менталітэт
Ментальнасць
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/23093
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лясовіч_с304-309.pdf130.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.