Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23126
Title: Археалагічныя даследаванні Георгія Васільевіча Штыхава ў Полацку: унёсак і навуковая спадчына
Authors: Дук, Д. У.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2018
Г.В. Штыхаў
Полацк
Археалагічнае даследаванне
Археалогія
Археалагічныя раскопкі
G.V. Shtykhov
Polotsk
archaeological research
archeology
Issue Date: 2018
Publisher: Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт
Citation: Дук, Д. У. Археалагічныя даследаванні Георгія Васільевіча Штыхава ў Полацку: унёсак і навуковая спадчына / Д. У. Дук // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў [Электронны рэсурс] : электрон. зб. навук. арт. ІV міжнар. навук. канф. да 50-годдзя Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, Полацк, 19–20 крас. 2018 г. / Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт ; пад агул. рэд.: А. І. Корсак. – Наваполацк, 2018. – С. 24.
Abstract: Разглядаецца асабісты ўнёсак доктара гістарычных навук, прафесара Георгія Васільевіча Штыхава ў справу археалагічнага вывучэння Полацка. Прыведзены пала- жэнні, якія ўпершыню былі акрэслены вучоным у яго навуковых работах, прысвечаных вывучэнню гісторыі старажытнага Полацка. Прадстаўлена храналогія археалагічных раскопак Г.В. Штыхава ў Полацку з характарыстыкай навуковых вынікаў па кожнаму з раскопаў. Вызначана месца асабістага ўнёску і навуковай спадчыны Г.В. Штыхава ў кантэксце даследаванняў папярэднікаў і сучасных археалагічных прац.=Discusses the personal contribution of the doctor of historical Sciences, Professor George V. Stihova in the case of archaeological study of Polotsk. The provisions that were first outlined by the scientist in his scientific works devoted to the study of the history of ancient Polotsk are given. The chronology of archaeological excavations of G. V. Shtykhov in Polotsk with the characteristic of scientific results for each of the excavations is presented. The place of personal contribution and scientific heritage of G. V. Was determined. as well as research in the context of research predecessors and modern archaeological works.
Description: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH OF GEORGY VASILIEVICH STIHOVA IN POLOTSK: THE CONTRIBUTION AND SCIENTIFIC HERITAGE D. DUK
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/23126
ISBN: 978-985-531-617-7
Appears in Collections:История и археология Полоцка и Полоцкой земли в IX-XVIII вв.
Беларускае Падзвінне. 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дук Д.У._с24-29.pdf124.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.