Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/27853
Title: Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 40-х – сярэдзіне 60-х гг. ХІХ ст.
Authors: Чараўко, В. У.
Charauko, V.
Other Titles: STUDY OF LATE MEDIEVAL FUNERAL MONUMENTS OF THE BELARUSIAN DVINA REGION IN THE MIDDLE 40s – MIDDLE 60s OF THE 19th CENTURY
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чараўко, В. У. Вывучэнне познесярэдневяковых пахавальных помнікаў Беларускага Падзвіння ў сярэдзіне 40-х – сярэдзіне 60-х гг. ХІХ ст. / В. У. Чараўко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 9. - С. 125-129.
Abstract: У канцы ХVIII – сярэдзіне 60-х гг. ХІХ стагоддзя на Беларусі былі зроблены першыя крокі ў вывучэнні археалагічных помнікаў. Яны ўвасобіліся ў зборы інфармацыі аб помніках, іх апісанні, невялікіх раскопках, публікацыі матэрыялаў даследаванняў і іх інтэрпрэтацыі. Збор інфармацыі не насіў сістэмнага і масавага характару і ажыццяўляўся сіламі даследчыкаў-аматараў: Канстанціна і Яўстафія Тышкевічаў, Ксенафонта Гаворскага і іншых. Вывучэнне старажытнасцей можа разглядацца як уласцівая інтэлектуалам ХІХ ст. форма баўлення часу. У ліку выяўленых, апісаных і раскапаных у гэты час аб’ектаў былі асобныя познесярэдневяковыя пахавальныя помнікі Беларускага Падзвіння.= In the late 18th–mid 60s of the 19th century, the first steps were taken in Belarus to study archaeological sites. They expressed themselves in the collection of information about the monuments, their description, small excavations, publication of research materials and their interpretation. The collection of information was not systematic and massive. It was conducted by amateur researchers: K. and E. Tyshkevich, K.A. Govorsky and others. The study of antiquities can be viewed as a form of pastime inherent in the intellectuals of the early 19th century. Among the monuments discovered, described and excavated at that time there were also some late medieval burial monuments of the Belarusian Dvina region.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне
Археалагічныя даследаванні
Познесярэдневяковыя пахавальныя помнікі
Belarusian Dvina region
Archaeological research
Late medieval funerary monuments
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/27853
Appears in Collections:2021, № 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
125-129.pdf200.63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.