Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/36022
Title: Малое прадпрымальніцтва: напрамкі росту дзелавой актыўнасці
Authors: Крамарэнка, Г. К.
Kramarenko, A.
Other Titles: Small Business: Directions of Business Activity Growth
Issue Date: 2022
Publisher: Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой
Citation: Крамарэнка, Г. К. Малое прадпрымальніцтва: напрамкі росту дзелавой актыўнасці / Г. К. Крамарэнка // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2022. - № 12. - С. 28-34. 10.52928/2070-1632-2022-62-12-28-34
Abstract: У артыкуле прыведзены высновы даследавання асаблівасцей развіцця мікра- і малых прадпрыемстваў (МП) у краінах ЕС і Беларусі за 2005 – 2020 гг. Дынаміка асноўных паказчыкаў дзейнасці МП прыведзена ў кантэксце аналізу ўмоў вядзення бізнэсу ў гэтых краінах. Прадстаўлена група мер дзяржаўнага рэгулявання МП з пазіцыі іх узаемасувязі з асноўнымі напрамкамі ўдзелу МП у вырашэнні рэгіянальных эканамічных задач. Па даных анкетавання кіраўнікоў МП аўтарам выдзелены праблемы дзейнасці МП. Прапанавана методыка разліку інтэнсіўнасці развіцця МП і ацэнкі яго ўплыву на рост эканомікі з пазіцыі ствараемага прадукта для ўдакладнення існуючага метадычнага інструментарыя прагназавання развіцця МП. Даследаванне накіравана на выкарыстанне ў большай меры патэнцыялу МП Беларусі.
metadata.local.description.annotation: The article presents the conclusions of the research of the micro and small enterprises (MSE) development in EU and Belarus for 2005–2020. The dynamics of the main MSE indicators are given in the context of the business conditions. The grouping of MSE regulation measures from the standpoint of their interconnection with the main areas of MSE participation in solving regional economic problems is presented. According to the survey of MSE heads, the author highlighted the problems of MSE. The method calculation of the economic development MSE and assessment of its influ-ence on the economic growth from the position of the created product is proposed to clarify the existing methodological tools for forecasting the development MSE. The research is aimed at maximizing the MSE potential in Belarus.
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/36022
metadata.dc.identifier.doi: 10.52928/2070-1632-2022-62-12-28-34
Appears in Collections:2022, № 12

Files in This Item:
File SizeFormat 
28-34.pdf551 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.