Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/19011
Title: Вобразы часу ў рамане Ігара Бабкова
Authors: Лысова, Н. Б.
Issue Date: 2016
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Вестник Полоцкого государственного университета. Серия E, Педагогические науки. - 2016. - № 15. - С. 104-107.
Abstract: У культуралагічным дыскурсе разглядаюцца мастацкія вобразы часу, якія набылі свой асабісты сэнс у рамане Ігара Бабкова «Хвілінка. Тры гісторыі»; гэтыя вобразы непарыўна злучаныя з яго творамі «Адам Клакоцкі і яго цені», «Каралеўства Беларусь. Вытлумачэньні ру(і)наў» і іншымі. Пры вывучэнні ўзаемаадносін гістарычнага савецкага часу і прасторы са ўласным светам пачуццяў і хваляванняў герояў становяцца відавочнымі спецыфічныя рысы культуры аўтара, творчасць якога належыць да пакалення “Тутэйшых”, а менавіта пакалення літаратараў, якія прыйшлі ў літаратуру ў 1980-я гг. з новай эстэтычнай праграмай напярэдадні маючых адбыцца сацыяльна-культурыных перамен.=Article discusses the images of time in the novel by Igor Bobkov "Minute. Three stories." In the study of the historical relations, the Soviet time and space to the world of feelings and experiences of the characters reveal the specific features of the culture of the author, who belongs to a generation "Tuteyshih" generation of writers who came to literature in 1980-s. a new aesthetic program before the period of socio-cultural adjustment.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Культура. Культурология
хранатоп
будызм
экзістэнцыялізм
постмадэрнізм
time-space
Buddhism
post-modernism
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/19011
metadata.dc.rights: open access
Appears in Collections:2016, № 15

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104-107.pdf336.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.