Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27103
Title: Даследаванне праблемы псіхалагізму ў беларускай прозе ў працах А.П. Матрунёнка
Other Titles: THE STUDY OF PSYCHOLOGISM IN BELARUSIAN PROSE IN A. MATRUNENAK’S WORKS
Authors: Чарнавокая, А. М.
CHARNAVOKAYA, A.
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
Гісторыя беларускага літаратуразнаўства
Аналіз мастацкага тэксту
Аналітычны псіхалагізм
Персанаж
Савецкая ідэалогія
History of Belarusian literary criticism
Analysis of literary text
Analytical psychologism
Character
Soviet ideology
Issue Date: Mar-2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Чарнавокая, А. М. Даследаванне праблемы псіхалагізму ў беларускай прозе ў працах А.П. Матрунёнка / А. М. Чарнавокая // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия A, Гуманитарные науки. - 2021. - № 2. - С. 2-6.
Series/Report no.: Серия A, Гуманитарные науки;2021. - № 2
Abstract: Артыкул прысвечаны навуковай дзейнасці літаратуразнаўцы Альфрэда Пятровіча Матрунёнка, які нарадзіўся ў вёсцы Падобы Віцебскай вобласці. А.П. Матрунёнак даследаваў творчасць Якуба Коласа, Змітрака Бядулі, Кузьмы Чорнага, Івана Шамякіна, Янкі Брыля, Івана Мележа і інш. Адметнасць яго прац – паглыблены прафесійны аналіз мастацкіх тэкстаў, арыентацыя на канкрэтную методыку даследавання. А.П. Матрунёнак з цікавасцю ставіўся да еўрапейскай прозы другой паловы ХХ ст., звяртаў увагу як на поспехі беларускай літаратуры, так і на яе праблемы, абумоўленыя адмоўнымі тэндэнцыямі савецкай эпохі. У працах А.П. Матрунёнка выяўляюцца асаблівасці творчай манеры беларускіх пісьменнікаў, супастаўляюцца розныя падыходы да псіхалагічнай распрацоўкі персанажаў.= The article is devoted to the works of the literary critic Alfred Matrunenak (born in the village of Podoby, Vitebsk region). A. Matrunenok studied the prose of Yakub Kolas, Zmitrok Byadula, Kuzma Chorny, Ivan Shamyakin, Yanka Bryl, Ivan Melezh and others. The distinctive feature of his works is an in-depth professional analysis of artistic texts, focus on a specific research methodology. A. Matrunenok was interested in European prose of the second half of the XXth century, he paid attention to both the successes of Belarusian literature and its problems caused by the negative tendencies of the Soviet period. A. Matrunenak’s works reveal the peculiarities of Belarusian writers’ style, compare different approaches to the psychological development of characters.
URI: http://elib.psu.by:8080/handle/123456789/27103
ISSN: 2070-1608
Appears in Collections:2021, № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чарнавокая_2021-2.pdf248.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.