Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.psu.by/handle/123456789/27549
Title: Вырабы з каляровых металаў Х–ХІ стст. з тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі (суадносіны тыпалагічных і металургічных груп)
Authors: Магалінскі, І. У.
Кенько, П. М.
Mahalinski, I.
Kenko, P.
Other Titles: PRODUCTS MADE OF NON-FERROUS METALS OF 10TH-11TH CENTURIES FROM THE TERRITORY OF THE TRADE AND HANDICRAFT SETTLEMENT OF BIRULI (THE RATIO OF TYPOLOGICAL AND METALLURGICAL GROUPS)
Issue Date: 2021
Publisher: Полоцкий государственный университет
Citation: Магалінскі, І. У. Вырабы з каляровых металаў Х–ХІ стст. з тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі (суадносіны тыпалагічных і металургічных груп) / І. У. Магалінскі, П. М. Кенько // Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў : зб. арт. V міжнар. навук. канф., Полацк, 15–16 крас. 2021 г. / Полац. дзярж. ун-т ; пад агульн. рэд. А.І. Корсак (адк. рэд.), В.У. Чараўко, У.Я. Аўсейчыка. – Наваполацк : Полац. дзярж. ун-т, 2021. – С. 64.
Abstract: Прыводзяцца вынікі даследавання карэляцыі паміж металургічнымі і тыпалагічнымі групамі артэфактаў Х-ХІ стст. з даследаванняў на тэрыторыі гандлёва-рамесніцкага паселішча Бірулі. Аўтары прыходзяць да высновы, што падчас вытворчасці асобных катэгорый вырабаў старажытныя ювеліры кіраваліся не толькі ліцейнымі якасцямі сплаваў, але таксама сферай выкарыстання і функцыяналаьным прызначэннем гатовай прадукцыі. У той жа час адзначаецца, што выявіць строгую адпаведнасць паміж металургічнай групай і тыпам канкрэтнага вырабу ў ходзе праведзенага даследавання не атрымалася.=The article presents the results of research of the correlation between the metallurgical and typological groups of artifacts of the X-XI centuries made from studies on the territory of the trade and craft settlement of Biruli. The authors conclude that during the pro-duction of certain categories of products, ancient jewelers were guided not only by the casting qualities of the alloys, but also by the scope of use and functional purpose of the finished product. At the same time, it is noted that it was not possible to identify a strict correspondence between the metallurgical group and the type of a particular product in the course of the study
Keywords: Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. Исторические науки
Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Беларускае Падзвінне-2021
Археалогія Беларусі
Гісторыя старажытнай тэхналогіі
Ювелірнае рамяство
Археаметалургія
Archeology of Belarus
History of ancient technology
Jewelry craft
Archeometallurgy
URI: https://elib.psu.by/handle/123456789/27549
Appears in Collections:Беларускае Падзвінне: вопыт, методыка і вынікі палявых і міждысцыплінарных даследаванняў. 2021

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Магалінскі І.У., Кенько П.М._с-64-70.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.